§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, dostępny jest pod adresem internetowym https://www.gosando.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Mamińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Mamińska Atrakcyjny Sandomierz, Kamień Łukawski 8, 27-600 Sandomierz, tel: +48603489081 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8191549763, REGON 146109933

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu i określa zasady korzystania z serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

§2

Kontakt z obsługą

1. Adres sprzedawcy: Kamień Łukawski 8, 27-600 Sandomierz

2. Adres e-mail sprzedawcy: kontakt@gosando.pl

3. Nr telefonu Sprzedawcy: +48 603 489 081

4. Nr rachunku bankowego: 18 1600 1462 1898 9104 4000 0001

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach: 9.00 – 16.00

§3

Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c. włączona obsługa plików cookies;

§4

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Składanie zamówień przez Klienta na bilety znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT);

4. Oferty mogą być układane indywidualnie na życzenie klienta z wyceną firmy  GoSando.

§5

Zakładanie konta w sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny wraz z wypełnieniem niezbędnych danych.

2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§6

Proces zakupowy

W celu złożenia zamówienia należy:

a) zarejestrować się  lub posiadając już konto przypisane do adresu e-mail - zalogować się

b) wybrać dzień, godzinę, rodzaj biletu i ilość biletów (określona ilość maksymalna biletów na godzinę ustalana z poziomu panelu administracyjnego, na konkretny dzień i godzinę);

c) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

d) potwierdzeniem zamówienia jest otrzymanie maila przez użytkownika z biletem, oraz drugi osobny mail z potwierdzeniem transakcji.

§7

Sposoby płatności oraz realizacja zamówienia

1. Zamówienia realizowane są poprzez wykonanie usługi wskazanych na bilecie

2. Płatności odbywają się za pomocą systemu Przelewy 24

3. Szczegółowe informacje na temat zakresu  usług  znajdują się w opisie atrakcji na stronie  sklepu

4. Klient, który nie opłacił zamówienia otrzymuje powiadomienie mail o niedokończonej transakcji. Kolejno po 24 godzinach od złożenia zamówienia zostaje ono anulowane (jeśli nie zostało do tej pory opłacone).

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia ze względu na złe warunki pogodowe.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w sposób określony w § 7 i 8.

2. Po złożeniu zamówienia przez klienta, sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie przyjęcie do realizacji zamówienia – rezerwacja terminu i miejsca usługi następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail to znaczy biletu na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.

Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności. W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia zostaje ono anulowane.

4. Wykonanie usługi  odbywa się poprzez zrealizowanie biletu ze wskazanego w formularzu zamówienia adres e-mail Klienta.

5. Po opłaceniu biletu, jego odbiorca otrzymuje bilet formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie we własnym zakresie.

Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.

Bilet uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie ilość osób określoną w bilecie. Sklep GoSando nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). Sklep nie ponosi także odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, na który przesyłane są bilety.

§9

Wstęp na wydarzenie i uczestnictwo

1. Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

2. Klienci są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez organizatora wydarzenia.

§10

Odstąpienie od umowy i zwrot środków

1. Zwrot 100 % kosztu biletu jest możliwy w terminie nie później niż 7 dni przed wykonaniem atrakcji.

2. Zwrot biletu 100 % jest możliwy gdy wystąpią czynniki takie jak zmiany warunków pogodowych, uniemożliwiające bezpieczne  wykonanie usługi .

3. Nie ma możliwości zwrot biletu uwarunkowany samą zmianą decyzji klienta w okresie  krótszym niż  7 dni przed wykonaniem usługi.

4. W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów GoSando.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

5. W przypadku uzyskania przez GoSando.pl od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia lub zmianie jej daty, lub godziny, GoSando.pl podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

6. Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail kontakt@gosando.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji.

7. Zwrot środków dla klienta odbywa się na podstawie przesłanego formularza na adres e-mail kontakt@gosando.pl z danymi transakcji dostępnego tutaj: TUTAJ

§11

Reklamacje

1. GoSando.pl nie jest Organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje bilety, dlatego do zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zwrotów biletów i rezerwacji, stosuje się postanowienia §10 niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku nieuznania przez GoSando.pl reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

3. GoSando.pl przyjmuje wszelkie uwagi i reklamacje również przez formularz i kieruje je jako pośrednik do wykonawcy.

4. Transakcje kupna biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

§12

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Małgorzata Mamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Mamińska Atrakcyjny Sandomierz, Kamień Łukawski 8, 27-600 Sandomierz, tel: +48603489081 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8191549763, REGON 146109933.

2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu, utworzeniem konta w serwisie oraz zakupem biletów na wydarzenia, będą przetwarzane w następujących celach: obsługi utworzonego konta, obsługi zakupu biletów, dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacji) i odszkodowań, prowadzenia działań marketingowych, sprzedaży biletów i innych usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa archiwizacji, spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. W trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dane osobowe Klientów mogą być przekazywane Organizatorom wydarzeń w celu udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu, Przekazanie danych osobowych Klientów ma ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

4.  Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować GoSando.pl; do przetwarzania danych przez określny czas (np. dane nt. faktur), okres, który jest niezbędny do obrony interesów GoSando.pl, okres na jaki została udzielona zgoda.

5. Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych.

6.  Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażenia zgody przykładowo odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

§13

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Małgorzatę Mamińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Mamińska Atrakcyjny Sandomierz, Kamień Łukawski 8, 27-600 Sandomierz, tel: +48603489081 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8191549763, REGON 146109933 jako prowadząca sklep GoSando.pl jest osobą upoważnioną do reprezentowania poszczególnych usługodawców i organizatorów wydarzeń na które bilety sprzedaje sklep GoSando.pl na podstawie umów pełnomocnictwa szczególnego zawartych z ww. podmiotami.